Algemeen

Onderstaand een wat formele opsomming van uitgangspunten maar iedereen die lid wil worden van het DJO is verplicht auditie te doen (instromers). Daarnaast moet iedereen auditie doen om door te mogen stromen naar een hoger orkest (doorstromers). Voor toelating in één van de orkesten gelden de volgende drie samenhangende criteria: speelniveau, leeftijd en plaats (in het betreffende orkest). De auditie is bedoeld als selectiecriterium en heeft tot doel het speelniveau van de kandidaat te testen. Dat betekent dat het speelniveau het belangrijkste criterium is.

In beginsel wordt er uitsluitend auditie gedaan ten behoeve van leden waarvoor ook ruimte in één van de orkesten beschikbaar is. Een bestaand lidmaatschap geeft daarbij een zeker voorrecht, in die zin dat bij het maken van een keuze tussen een “instromer” en een “doorstromer” een doorstromer die een voldoende speelniveau heeft voor een vrije plaats voorgaat voor een instromer, zelfs als die instromer een beter speelniveau heeft.

De audities worden tweemaal per jaar gehouden, tegen het einde van het schooljaar/start nieuwe schooljaar. In de regel zullen de audities dus eind juni plaatsvinden en in september. Als een kandidaat niet bij een auditie aanwezig kan zijn bestaat de mogelijkheid voor een zogeheten na-auditie die moet plaatsvinden kort na de (reguliere) auditie. Daarnaast zijn er af en toe tussentijdse audities, een en ander ter beoordeling van de dirigent, bijv. indien tijdens het seizoen er in één van de orkesten vraag is naar een bepaald instrument of zich een bijzonder instrument aandient.

Hieronder zijn de verdere uitgangspunten behorende bij het doen van audities weergegeven.

Verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de organisatie van de auditie ligt bij het bestuur van de Stichting. Het bestuur neemt de beslissing over toelating tot één van de orkesten van een in of doorstromer.
De dirigenten bepalen de geschiktheid tijdens de auditie en adviseren het bestuur. Daarbij is uitgangspunt altijd het belang van het orkest.
Bij doorstomers bepalen de dirigenten na voorafgaand overleg met de orkestouders wie er voor auditie in aanmerking komt. De orkestouders hebben daarbij een adviserende stem.

Gang van zaken
Iedereen die van plan is op korte termijn auditie te doen om lid van het DJO te worden, wordt in de gelegenheid gesteld om als gastlid één of enkele repetities mee te spelen met het betreffende orkest om zich te kunnen oriënteren (gastlidmaatschap). Daarvoor moet de dirigent van het betreffend orkest voorafgaand toestemming geven. Daarbij kan hem of haar verzocht worden een muziekstukje voor te spelen ter beoordeling van het speelniveau. Bij een daarop volgende auditie kan zo’n gastlid aan het gastlidmaatschap geen rechten ontlenen.
Doorstromers worden in de gelegenheid gesteld te auditeren. Zij worden daarvoor tijdig schriftelijk uitgenodigd.
Instromers dienen zich per e-mail aan te melden bij de orkestcoördinator van de Stichting door middel van het aanmeldingsormulier. Hij of zij ontvangt dan tijdig een schriftelijke uitnodiging voor de eerstvolgende auditieronde.
De kandidaat wordt gevraagd voor de auditie voor te bereiden: een bepaalde toonladder, een stuk naar keuze, en (voor doorstromers) een bepaald orkestfragment. Bij de auditie zijn de dirigenten van de orkesten in beginsel aanwezig, maar in elk geval de dirigent van het orkest waarvoor de kandidaat auditeert.
Tijdens de auditie vormen de dirigenten een gezamenlijk oordeel over de speelvaardigheid (=niveau) van de auditant. Doorslaggevend is steeds het speelniveau. Dat kan leiden tot de volgende oordelen:

  • niet geschikt voor het DJO;
  • geschikt voor het Jong Orkest;
  • geschikt voor het Junior Orkest;
  • geschikt voor het Jeugd Orkest;
  • geschikt voor het Jongstrijk Orkest.

Ook speelt het criterium leeftijd en plaats in het orkest een rol. Bij plaats is van belang de omvang van het orkest en de omvang en samenstelling van de betreffende orkestgroep.

Als een auditant wel geschikt is bevonden voor een van de orkesten (kwaliteit en leeftijd) maar er is geen plaats in het betreffende orkest dan komt de kandidaat op een wachtlijst en ontvangt hij of zij een oproep zodra er een plaats in het betreffend orkest beschikbaar komt.
De periode waarop een auditant op de wachtlijst staat is maximaal één jaar. Daarna moet opnieuw auditie worden gedaan.
De auditant ontvangt binnen een week na de auditie een schriftelijke mededeling in bovengenoemde zin.